Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

150 Jaar Dierenbescherming

26 augustus 2014 Siebrand Krul

In 1864 werd de 's Gravenhaagsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren opgericht. De eerste doelstellingen waren onder meer het afschaffen van de trekhonden, het verbeteren van de leef- en werkomstandigheden van de paarden, het verbieden van het couperen van oren en staart bij honden en paarden, en betere slachtvoorschriften (o.a. verplichte verdoving). In 1877 besloot een aantal lokale groepen samen te gaan werken en kwam er een landelijke vereniging. De naam werd veranderd in Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren.

Al gauw kwam een eerste wet tot stand, waarin iets voor dieren werd geregeld: de Wet van 5 juni 1875 tot vaststelling van bepalingen bij het voorkomen van hondsdolheid. In die wet stond onder meer dat het opzettelijk mishandelen van hond of kat strafbaar was. Vijf jaar later volgde de Wet tot bescherming van diersoorten nuttig voor landbouw en houtteelt. In 1886 kwam er een nieuw artikel (254) in het Wetboek van Strafrecht, waarmee dierenmishandeling een misdrijf werd. Zo kregen alle dieren een vorm van wettelijke bescherming. Op deze manier had de Dierenbescherming snel resultaten kunnen boeken. Van veel latere datum zijn de eerste Wet op de dierenbescherming (1961), de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (1992) en de Flora- en faunawet (2002). De Dierenbescherming heeft grote invloed gehad op de totstandkoming van deze drie belangrijke wetten.

 

Een inspecteur van de Dierenbescherming met een kalf op een veemarkt.

Een inspecteur van de Dierenbescherming met een kalf op een veemarkt.

 

Van veldwachter tot inspecteur
Wetten moeten worden nageleefd. Of dat gebeurt, moet worden gecontroleerd. De politie heeft haar prioriteiten niet gelegd bij handhaving van ‘dierenwetgeving’; vroeger niet en nu ook niet. Daarom stelde de Dierenbescherming in 1920 haar eigen inspectiedienst in. In de begintijd werkte de Dierenbescherming met veldwachters. Die mochten de burger bekeuren die de (schaarse) dierenwetgeving overtrad, of spraken hem bestraffend toe.
Veldwachters bestaan nu niet meer. In 1986 werd de Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) opgericht. Momenteel werkt de dienst met beroepsinspecteurs. Zij beschikken alle over opsporingsbevoegdheid en worden ondersteund door circa 200 vrijwillige inspecteurs door het hele land. De LID ziet toe op naleving van de wet, behandelt klachten, signaleert misstanden en voert themacontroles uit. Ze werkt nauw samen met de politie en de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).

 

Trekhonden waren begin 20ste eeuw een gewoon straatbeeld. Een trekhond was het 'paard van de armen'.

Trekhonden waren begin 20ste eeuw een gewoon straatbeeld. Een trekhond was het ‘paard van de armen’.

 

Groei
In 1875 telde de Vereniging zo’n 2.000 leden; rond 1900 was het aantal verdubbeld. De groei zette vooral door na de Tweede Wereldoorlog. Nederlanders hadden in de jaren na de oorlog een sterke neiging om zich bij verenigingen aan te sluiten en de Dierenbescherming was bekend. De jaren zeventig van de vorige eeuw ontstond er een sterk milieu- en natuurbewustzijn. Het ledenaantal groeide toen van zo’n 65.000 tot 100.000. Halverwege de jaren negentig was er opnieuw een groeispurt. Anno 2009 telt de vereniging bijna 200.000 leden en donateurs en heeft ze in totaal rond de honderd vaste krachten in dienst.

Geschiedenis in mijlpalen
1864- oprichting Dierenbescherming
1875- mishandelen hond of kat wettelijk verboden
1880- wettelijke bescherming enkele zoogdieren en vogelsoorten
1886- dierenmishandeling is misdrijf volgens de wet
1920- instelling eigen inspectiedienst (veldwachters)
1961- Wet op de dierenbescherming een feit (o.a. verbod op trekhonden)
1986- oprichting Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)
1992- totstandkoming Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
1998- verbod op het houden van zeugen aan de ketting
2000- ledental eerste telling (1875) verhonderdvoudigd tot bijna 200.000 leden
2001- verbod couperen van oren, staarten en andere lichaamsdelen van honden en paarden
2002- totstandkoming Flora- en faunawet: aantal vrij bejaagbare diersoorten teruggebracht van 29 naar vijf; drijfjacht verboden
2005- Alternatief voor bloedtappen levende varkens in kader onderzoek blaasjesziekte
2005- Opheffing EU-exportsubsidies levend vee
2006- Europees verbod op het houden van kalveren in kisten
2006- Markervaccin tegen varkenspest
2007- Lancering Beter Leven-kenmerk voor diervriendelijke(r) producten
2008- Verbod op de vossen- en chinchillafokkerij
2008- Verbod op het couperen van schapenstaarten
2008- EU-verbod op de handel in honden- en kattenbont
2009- Afschaffing Regeling Agressieve Dieren
2010- Verbod op seks met dieren
2011- EU-verbod dierproeven voor cosmetica
2011- Verplicht chippen/registreren honden
2012- Europees verbod op de legbatterij

 


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder